Wynagrodzenie

Pomoc prawna, z wyłączeniem zastępstwa procesowego

 

Wynagrodzenie, w zależności od zainteresowania Klientów, może zostać określone w stawce godzinowej lub jako miesięczny ryczałt.

 

Wysokość stawki godzinowej wynosi 470 zł brutto ( 385 zł + VAT) za każdą godzinę pracy.

 

Przed przyjęciem zlecenia ustalam z Klientem z góry maksymalną ilość godzin, jakiej może wymagać prawidłowe załatwienie danego zlecenia tak, aby ostateczne rozliczenie nie było zaskoczeniem dla żadnej ze Stron. Dopiero po akceptacji spodziewanego czasu pracy przyjmuję zlecenie do wykonania. Zasada ta nie dotyczy spotkań i rozpraw w postępowaniach, za które nie ustalono rozliczenia ryczałtowego, ponieważ nie mogłabym przewidzieć dokładnie, ile czasu mogą mi zająć (nie jest to zależne tylko ode mnie) – wówczas decydowałby czas rzeczywistego trwania takiego zdarzenia.

 

W przypadku dojazdów na spotkania i rozprawy do czasu ich trwania doliczam ½ (połowę) czasu potrzebnego łącznie na dojazd i powrót.

 

Wysokość ryczałtu miesięcznego zależy od oczekiwanego zakresu świadczonych usług i w związku z tym przewidywanego nakładu pracy. Ustalona kwota ryczałtu jest następnie stała, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu, z zastrzeżeniem poniższych zasad.

 

Utrzymująca się przez okres przynajmniej trzech miesięcy, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, rzeczywista ilość godzin pracy na poziomie wyższym o minimum 20 % od ustalonej, jako podstawa ryczałtu, uzasadnia zwiększenie kwoty ryczałtu na stałe o tą wartość.

 

Utrzymująca się przez okres przynajmniej trzech miesięcy, w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy, rzeczywista ilość godzin pracy na poziomie niższym o przynajmniej 20 % od ustalonej, jako podstawa ryczałtu, uzasadnia zmniejszenie kwoty ryczałtu na stałe o tą wartość.

 

W przypadku realizowania dyżuru u Klienta lub w miejscu wskazanym przez Klienta, częsty (powtarzający się w okresie przynajmniej trzech miesięcy) dojazd w miejsce inne niż ustalone pierwotnie, uzasadnia zwiększenie kwoty ryczałtu o odpowiednią wielkość.

 

Zastępstwo procesowe

 

Stawki wynagrodzenia za zastępstwo procesowe ustalane są w oparciu o rodzaj sprawy i związany z tym nakład pracy oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015, poz. 1804).

 

Rozporządzenie to przewiduje następujące stawki, przy wartości przedmiotu sprawy jak niżej:

 

1) do 500 zł - 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

 

Zasadą jest pobieranie przeze mnie dwukrotności stawki przewidzianej w przywołanym wyżej rozporządzeniu za zastępstwo procesowe przed sądem pierwszej instancji plus 23 % VAT oraz kwoty 300,00 zł (trzysta złotych) plus 23 % VAT za każdy udział w rozprawie. Jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa od wskazanej w rozporządzeniu wartości progowej nie więcej niż o 10 % (dziesięć procent), stosuję stawkę z wyższego progu. Jest to wynagrodzenie za całość prac związanych z prowadzeniem postępowania sądowego w danej instancji, w tym za opracowanie koncepcji, sporządzanie pism procesowych, udział w spotkaniach, korespondencję pozasądową itp.

 

Kwota wynagrodzenia nie obejmuje ponoszonych w związku z prowadzeniem poszczególnych spraw udokumentowanych wydatków, zwrotu kosztów podróży. Koszty te są przedstawiane Klientowi przed ich poniesieniem.

 

W przypadku konieczności kontynuowania postępowania przed sądem w drugiej instancji wynagrodzenie za reprezentowanie Strony w tym postępowaniu wynosi 50 % (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia ustalonego za zastępstwo procesowe w pierwszej instancji. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % oraz 300,00 zł (trzysta złotych) plus 23 % VAT za udział w każdej rozprawie. Powyższe obowiązuje także w przypadku prowadzenia sprawy począwszy od drugiej instancji, z tym, że wówczas 50% liczy się od podanych wyżej stawek).

 

Z tytułu kontynuacji zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym wynagrodzenie wynosi 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia z tytułu zastępstwa przed sądem pierwszej instancji (według podanych wyżej stawek albo wcześniej ustalonego wynagrodzenia za poprzednie instancje). Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % oraz 300,00 zł (trzysta złotych) plus 23 % VAT za udział w rozprawie. Powyższe obowiązuje także w przypadku przyjęcia sprawy na etapie skierowania sprawy do Sądu Najwyższego, z tym, że wówczas 75% liczy się od podanych wyżej stawek).

 

W przypadku konieczności prowadzenia obok postępowania głównego dodatkowych postępowań związanych z postępowaniem głównym (np. postępowania o wyjawienie majątku, postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia lub tp.) dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu wynosi każdorazowo 50 % (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenia ustalonego z tytułu zastępstwa procesowego w pierwszej instancji. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 % oraz 300,00 zł (trzysta złotych) plus 23 % VAT za każdy udział w rozprawie.

 

Dodatkowo pobierany jest ryczałt na koszty kancelaryjne i obsługi biurowej w wysokości 10 % (dziesięciu procent) wynagrodzenia podstawowego ustalonego za udział w danej instancji. Ryczałt pobierany jest jednorazowo dla każdej instancji.